حسابدار مصطفی صنعتکار خالقی، تهران/ایران


مصطفی صنعتکار خالقی

رشته های فعالیت
بستن حسابها وتهيه صورتهای مالي، حسابداری مالی، پیمانکاری و صنعتی، تحرير و تنظيم دفاتر قانوني و اظهار نامه مالياتي

رزومه
متولد ۱۳۴۹ در تهران/ایران. لیسانس حسابداری. حسابدار و مدیر مالی/ اداری در تهران از سال ۱۳۷۸.