قراردادهای بین ایران و آلمان

قراردادهای بین ایران و آلمان

عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران، ۱۳۰۷/۱۱/۲۸

قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران، ۱۳۰۷/۱۱/۲۸

قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران، ۱۳۰۷/۱۱/۲۸

قرارداد حمایت تصدیقنامه های اختراع و علائم صنعتی و تجارتی و غیره منعقده بین دولتین ایران و آلمان، ۱۳۰۸/۱۲/۵

اطلاعییه از قراردادهای قبل از جنگ جهانی بین ایران و آلمان، ۱۳۳۳/۰۸/۱۳

موافقتنامه راجع بهمکاری اقتصادی و فنی جمهوری فدرال آلمان و دولت ایران، ۱۳۳۳/۰۸/۱۳

قرارداد بین جمهوری فدرال آلمان و ایران بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت، ۱۳۴۷/۰۹/۲۹

موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده و مالیات وسایل نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌دولت جمهوری فدرال آلمان، ۱۳۷۰/۱۲/۲۷

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌ جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان، ۱۳۸۱/۰۵/۲۶