خدمات

خدمات برای موکلین ایرانی

* تاسیس و ثبت شرکت در آلمان

* پشتیبانی و برنامه ریزی فعالیت اقتصادی در آلمان

* درخواست مجوز کار از ادارات آلمان

* نگهداری شرکت های مستقر در آلمان

* ثبت علامت تجاری در آلمان و اتحادیه اروپا

* ارائه مشاوره حقوقی در امور مربوط به کشور آلمان و وکالت در دادگاه های حقوقی آلمان

* پشتیبانی وصول مطالبات در کشور آلمان

* ارائه گزارش کارشناسی در موارد مربوط به قوانین کشور آلمان

* حقوق ارث در آلمان: مشاوره و انحصار وراثت برای اموال و دارایی های مستقر در آلمان