خدمات

خدمات برای موکلین ایرانی

  • تاسیس و ثبت شرکت در آلمان
  • نگهداری شرکت‌های مستقر در آلمان
  • پشتیبانی برنامه‌ریزی فعالیت اقتصادی در آلمان و درخواست مجوز کار از ادارات آلمان
  • ثبت علامت تجاری در آلمان و اتحادیه اروپا
  • ارائه مشاوره حقوقی در امور مربوط به کشور آلمان و وکالت در دادگاه‌های حقوقی آلمان
  • پشتیبانی وصول مطالبات در کشور آلمان
  • ارائه گزارش کارشناسی در موارد مربوط به قوانین کشور آلمان
  • حقوق ارث در آلمان: مشاوره و انحصار وراثت برای اموال و دارایی‌های مستقر در آلمان