مؤسسه امور حقوقی ایران-آلمان بر امور حقوقی ایران و آلمان تمرکز دارد. فعالیت اصلی این مؤسسه در حوزه ارتباطات حقوقی بین کشور ایران و آلمان قرار دارد. این مؤسسه با برخورداری از ارتباطات دو جانبه و همچنین حضور فعال، قادر است در ارتباط با کشورهای مذکور به موکلین خود مشاوره حقوقی ارائه داده و وکالت آنها را بر عهده گیرد.

زمینه های فعالیت ما برای موکلین ساکن در ایران شامل ارائه مشاوره به شرکت های ایرانی و وکالت آنان در دادگاه های آلمان، تاسیس و ثبت شرکت در آلمان، پشتیبانی برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در آلمان، ارائه گزارش کارشناسی در ارتباط با قوانین حقوقی کشور آلمان و پیگیری وصول مطالبات از بدهکاران در آلمان است. دیگر فعالیت های این مؤسسه، تنظیم قراردادهای نمایندگی و موافقتنامه های توزیع، پیگیری موارد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی به ویژه ارث و میراث و سرپرستی موکلین ایرانی جهت فعالیت اقتصادی در آلمان می باشد.